Nemokamas pristatymas Lietuvoje (virš €25)

Jūsų krepšelis

${cartItemCount}

${cartItemGroup[0].productTitle}

${humanFriendlyProductType(cartItemGroup[0].options.productType)}

${cartItemGroup[0].options.productOptionLabel}

€${cartItemGroup[0].price}

Pašalinti

-

${cartItemGroup.length}

+

Nemokamas pristatymas

Iki nemokamo pristatymo liko: €${amountLeftUntilFreeShipping}

Suma:

€${cartSubtotal}

Apmokėti

Privatumo ir duomenų apsaugos politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

MB „Branduolys“, įmonės kodas: 303166941, el. paštas: labas@vangogas.lt, telefonas: +370 630 90709, adresas: J. Savickio 4, Vilnius LT-01108 (toliau ir – „Bendrovė“) gerbia ir rūpinasi Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga bei tinkamu ir teisėtu tokios informacijos tvarkymu.

Sąvoka „asmens duomenys“ yra suprantama, kaip - asmens vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys, informacija apie užsakymus per mūsų svetainę, taip pat ir bet kuri kita informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (toliau ir – „Duomenų subjektas“), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai (toliau ir - „Asmens duomenys“). 

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Teisės aktuose.

Rinkdami ir tvarkydami Asmens duomenis, mes vadovaujamės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – „ADTAĮ“) bei 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau ir – „BDAR“), taip pat kitais taikytinais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais (toliau ir - „Teisės aktai“) bei vidinėmis mūsų Bendrovės tvarkomis ir taisyklėmis.

Bendrovė imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekiant užtikrinti, kad tvarkant Asmens duomenis būtų įgyvendinti Teisės aktų nustatyti reikalavimai ir Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, atsitiktinio praradimo, atskleidimo, pakeitimo ar neteisėto sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo. Visuomet siekėme ir sieksime, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tik teisėtai, tiksliai, skaidriai ir sąžiningai, adekvatų laikotarpį ir aiškiai apibrėžtais tikslais, kurie nurodyti šioje Privatumo politikoje. Sieksime mažinti tvarkomų Asmens duomenų kiekį ir tvarkyti jų tik tiek, kiek būtina. Siekėme ir sieksime laikytis Teisės aktuose nustatytų Asmens duomenų tvarkymo principų, taisyklių ir kitų reikalavimų. 

KAS YRA BENDROVĖS PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika (toliau ir – „Privatumo politika“), be kita ko, nustato Jūsų (Duomenų subjektų) Asmens duomenų tvarkymo taisykles bei tikslus. Duomenų tvarkymas yra suprantamas kaip operacijų susijusių su Asmens duomenimis atlikimas,  įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir pan. (toliau ir – „Duomenų tvarkymas“). 

Ši Privatumo politika taip pat apibrėžia Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką bei kitus aspektus, susijusius su Asmens duomenų tvarkymu. 

Prieš pradedant naudotis internetine svetaine ir Bendrovės teikiamomis paslaugomis, susipažinkite su šia Privatumo politika. Jeigu su ja nesutinkate, prašome neteikti mums Jūsų Asmens duomenų ir atsijungti nuo internetinės svetainės. Nepateikti mums savo Asmens duomenų yra Jūsų teisė. Plačiau apie savo teises galite sužinoti šios Privatumo politikos skyriuje „PAGRINDINĖS JŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS“. Tuo atveju, jei naršote mūsų svetainėje ar naudojatės mūsų paslaugomis, Jūs sutinkate su šia Privatumo politika.

Ši Privatumo politika taikoma visiems Jūsų mums pateiktiems Asmens duomenims. Bendrovės Privatumo politika galioja Jums komunikuojant su Bendrove, naudojantis mūsų internetine svetaine ar kitaip naudojantis mūsų paslaugomis. Ši Privatumo politika taikoma ir kituose Jūsų ir Bendrovės komunikacijos procesuose, tame tarpe bendravimui socialiniuose tinkluose Facebook, Twitter ir pan. 

PAGRINDINĖS JŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Mes visuomet sieksime užtikrinti Jūsų teises susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat su Jums bendradarbiauti ir  atsakyti į visus Jums kylančius klausimus, susijusius su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu. 

Jei turite klausimų, susijusių su šia Privatumo politika, maloniai prašome kreiptis į mus internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais. Mielai atsakysime į Jums kylančius klausimus ir suteiksime informaciją.

Taip pat, klausimais susijusiais su Asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, el. paštu tomas@vangogas.lt

Informuojame, jog Jūs turite teisę:

- žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis;
- bet kuriuo metu reikalauti atnaujinti ar ištaisyti  savo duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, taip pat reikalauti stabdyti neteisingų, neišsamių, netikslių duomenų tvarkymo veiksmus;
- turite teisę nesutikti atitinkamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant konkrečius Asmens duomenų tvarkymo tikslus (pvz.: tiesioginės rinkodaros);
- turite teisę atšaukti duotus sutikimus, susijusius su duomenų tvarkymu (tame tarpe dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs galite atšaukti itin paprastai – išsiuntę mums pranešimą iš to el. pašto adreso į kurį gaunate mūsų pranešimu, arba per savo paskyrą mūsų svetainėje („nustatymuose“), taip pat mūsų siunčiamuose Jums el. laiškuose yra numatyta tokio atsisakymo galimybė);
- turite teisę reikalauti savo Asmens duomenis ištrinti, pvz.:  jeigu Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, ar jei Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, taip pat kitais Teisės aktų numatytais atvejais;
- turite teisę neteikti mums savo Asmens duomenų, tačiau nepateiktus duomenų, kurie yra būtini sutarties su Jums sudarymui ir jos vykdymu (paslaugų teikimui), mes negalėsime Jums suteikti paslaugų;
- turite teisę į duomenų perkeliamumą, o taip pat ir kitas teisės, numatytas taikytinuose Teisės aktuose. Rekomenduojame Jums domėtis savo teisėmis.

Su Asmens duomenimis elgiamės atsakingai, todėl užtikrinti minėtas Jūsų teises (įvykdyti Jūsų prašymus) mes galėsime tik įsitikinę Jūsų tapatybe (siekiant įsitikinti ar įgyvendinate būtent Jums priklausančią teisę). 

Be to, tam tikrais atvejais, taikytini Teisės aktai gali riboti Jūsų galimybę realizuoti tam tikras Jūsų teises. Jūsų galimybė realizuoti tam tikras teises gali priklausyti nuo konkretaus atvejo (konkrečios teisinės situacijos).

Nepavykus išspręsti kokių nors klausimų, susijusių su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją https://www.ada.lt/, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Jūs garantuojate ir prisiimate atsakomybę, kad Jūsų mums pateikti Asmens duomenys yra teisingi ir Jūs turite teisę juos pateikti. Prašome mus informuoti apie mums pateiktų Jūsų Asmens duomenų pasikeitimą. Jei tam tikrais atvejais teikiate trečiųjų asmenų duomenis, Jūs garantuojate ir atsakote už tai, kad šiuos duomenis teikiate tokių asmenų sutikimu ir supažindinus juos su šia Privatumo politika. 

Mes sudarome Jums technines galimybes per mūsų svetainę prisijungti prie Jūsų asmeninio profilio ir redaguoti, taisyti tam tikrą  ten esančią informaciją apie Jus. Jūs prisiimate visą atsakomybę už patikslintų duomenų teisingumą ir už Jums suteiktų prisijungimo duomenų saugojimą.

KAIP MES GAUNAME KLIENTŲ ASMENS DUOMENIS

Duomenų subjektai savo Asmens duomenis mums pateikia tiesiogiai, užsakydami / įsigydami mūsų teikiamas prekes ir paslaugas, pildydami užsakymų lapus mūsų internetinėje svetainėje arba naudodamiesi kitomis registracijos reikalaujančiomis paslaugomis, dalyvaudami mūsų organizuojamuose konkursuose, užsisakydami mūsų naujienlaiškius, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu ar telefonu ar kitomis komunikavimo priemonėmis,  taip pat atvykę į mūsų biurą paslaugų teikimo ar kitais tikslais, sudarydami sutartis su mūsų Bendrove ar pan.  

Tam tikrais atvejais, kai tai yra būtina tinkamam paslaugų teikimui ir (ar) jų kokybės gerinimui, Jūsų duomenis mums gali pateikti tokią teisę turintys tretieji asmenys, pvz.: gamybos partneriai, kurie teikia Jums per mūsų svetainę įsigytas paslaugas, arba kiti tretieji asmenys, kurie gali mus pasitelkti teikdami paslaugas savo klientams ar pan. 

Tam tikrais atvejais, Asmens duomenis mes galime teisėtai gauti ir iš kitų trečiųjų asmenų, pvz.: UAB „Credit info Lietuva“ ar teisėsaugos institucijų, antstolių, bankroto administratorių ar pan. Taip pat juridinių asmenų, kurie gali mums pateikti duomenis apie savo darbuotojus, taip pat iš savo tiekėjų,  taip pat iš  asmenų kurie įsigydami prekes ir paslaugas nurodo trečiųjų asmenų (pvz.: savo šeimos narių) duomenis ir pan.

Mūsų internetinėje svetainėje  gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų privatumo politiką, todėl prieš pateikiant informaciją apie save tokiuose tinklalapiuose, Jums rekomenduojama susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais. Galutinių paslaugų teikėjų privatumo ir duomenų apsaugos taisyklės gali skirtis nuo šios Privatumo politikos. Bendrovė neprisiima atsakomybės už Jūsų Asmens duomenų, kuriuos Jūs pateikėte tretiesiems asmenims, tvarkymą ir saugumą. 

Tuo atveju, jei užsakant paslaugas mūsų svetainėje, ar kitais pagrindais, Jūs pateikiate mums savo šeimos narių ar kitų trečiųjų asmenų Asmens duomenis, turėtumėte gauti tokių asmenų sutikimą ir įsitikinti, kad tokie asmenys yra susipažinę su šia Privatumo politika.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, sudarytos sutartys, mūsų prisiimti įsipareigojimai ir/arba teisėtas interesas užtikrinti ir gerinti paslaugų kokybę. Asmens duomenis gauname ir tvarkome esant bent vienam iš šių atvejų: jeigu Jūs prisijungėte prie mūsų svetainės ir ja naudojatės (sutinkate su šia Privatumo politika), svetainėje užsiregistravote ar per ją užsakėte ar įsigijote prekes ar paslaugas, pasinaudojote kitomis registracijos reikalaujančiomis paslaugomis, užsiregistravote dalyvauti konkurse arba jei užsiprenumeravote naujienlaiškį (ir davėte sutikimą Jūsų duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais), susisiekėte su mumis elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis komunikavimo priemonėmis, atvykote į mūsų biurą ir ten pateikėte kokius nors Asmens duomenis (pvz.: sudarydami sutartį ar pan.), Asmens duomenų tvarkymas yra galimas Teisės aktų nustatytu pagrindu, arba  siekiant Bendrovės teisėtų interesų, pvz.: gerinti paslaugų kokybę, užtikrinti paslaugų teikimą ir paslaugų teikimo kontrolę, ginant ir užtikrinant Bendrovės interesus (pvz.: kreipiantis į teismą).

OKIUS ASMENS NUOMENIS MES RENKAME IR TVARKOME

Mes renkame ir tvarkome tokius Asmens duomenis (ar tam tikrais atvejais jų dalį):

- vardas, pavardė;
- gimimo data; 
- telefono numeris;
- adresas korespondencijai; 
- elektroninio pašto adresas;
- socialinių tinklų paskyrų kontaktiniai duomenys ir kiti kontaktiniai duomenys;
- Jūsų pirkimų/užsakymų per Bendrovės svetainę istorija ir su tuo susiję duomenys;
- informacija apie Jūsų pradėtus, bet neužbaigtus pirkimus ir su tuo susiję duomenys;
- prisijungimo ir naršymo mūsų svetainėje informacija;
- IP adresas;
- mokėjimo už įsigytas paslaugas duomenys (pvz.: banko per kurį apmokėta pavadinimas, mokėjimo būdas, mokėjimo registravimo ir patvirtinimo duomenys ir pan.);
- telefoninių pokalbių su mūsų konsultantais įrašai.

Taip pat gali būti renkami ir tvarkomi duomenys apie Jūsų aktyvumą naudojantis paslaugomis, duomenys apie sudarytas sutartis, taip pat duomenys apie Jums teikiamas paslaugas, Jūsų paklausimus, Jums pateiktus atsakymus, duomenys apie Jūsų asmeninius nustatymus, Jūsų atsiliepimus apie mūsų teikiamas paslaugas, duomenys apie tai ar Jūs esate patenkinti paslaugomis, duomenys apie galutinių paslaugų teikėjų nusiskundimus ir Jūsų įsipareigojimų mums vykdymą. Tam tikrais atvejais, kai tai reikalinga tinkamam paslaugų teikimui, gali būti tvarkomi ir kiti Asmens duomenys. 

Bendrovė paprastai netvarko ypatingųjų asmens duomenų, t. y. duomenų, susisijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą. Tačiau, jeigu tam tikrais, išimtinais atvejais, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų kokybę ir Jūsų interesus,  kokią nors dalį tokių duomenų reikėtų gauti, tokių duomenų tvarkymui būtų prašoma atskiro Jūsų sutikimo.

SLAPUKAI

Siekiant, kad Jums būtų suteiktos visavertės paslaugos, į Jūsų kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti slapukai. Įrašytą informaciją naudojame Jūsų kaip ankstesnio svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius išsaugojimui, svetainės  lankomumo statistikos rinkimui. Jūs galite ištrinti įrašytus slapukus.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Pagrindinis Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, nuolat gerinti paslaugų kokybę ir klientų aptarnavimą, taip pat užtikrinti  Jūsų patogumą  įsigyjant ir gaunant paslaugas.

Asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

- Kad galėtume Jus identifikuoti ir su Jumis susisiekti, jei tai yra būtina teikiant Jums paslaugas, taip pat sprendžiant Jums iškilusias problemas, siunčiant Jūsų užsakytus prekes, vykdant kitas mūsų pareigas ar įgyvendinant mūsų teises. Šiam tikslui mes renkame ir tvarkome tokius Jūsų duomenis (ar jų dalį) -  vardas, pavardė, telefono numeris, adresas korespondencijai, elektroninio pašto adresas, socialinių tinklų paskyrų kontaktiniai duomenys ir kiti kontaktiniai duomenys (toliau ir – „Kontaktiniai duomenys“).
- Su Jumis sudarytų sutarčių ir kitų mūsų įsipareigojimų Jums vykdymo tikslu, taip pat  užsakymų sistemos valdymo tikslu, tvarkome tokius Asmens duomenis, kaip Kontaktiniai duomenys, taip pat gimimo data, Jūsų pirkimų/užsakymų per Bendrovės svetainę istorija ir su tuo susiję duomenys, informacija apie Jūsų pradėtus, bet neužbaigtus pirkimus ir su tuo susiję duomenys, mokėjimo už įsigytas paslaugas duomenys (pvz.: banko per kurį apmokėta pavadinimas, mokėjimo būdas, mokėjimo registravimo ir patvirtinimo duomenys ir pan.), IP adresas, informacija apie asmeninius Jūsų nustatymus svetainėje, taip pat kitus Asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate ir kuriuos tvarkyti yra reikalinga šiuo tikslu.
- Informacijos saugumo užtikrinimo tikslais, taip pat siekiant tobulinti technines priemones, informacinių technologijų infrastruktūrą, užtikrinti teikiamos paslaugos pritaikymą naudojamiems įrenginiams, kurti naujas paslaugas, testuoti ir tobulinti technines priemones bei informacinių technologijų infrastruktūrą. Šiems tikslams mes tvarkome tokius Jūsų duomenis, kaip: prisijungimo ir naršymo mūsų svetainėje informacija, IP adresas, Jūsų  asmeniniai nustatymai, taip pat kitus pirmiau paminėtus Asmens duomenis (jei reikalinga).
- Paslaugų kokybės gerinimo ir analizės tikslais - siekiant suprasti Jūsų patirtis naudojantis paslaugomis, taip pat mūsų partnerių paslaugų kokybės kontrolės tikslais,   tvarkome tokius Asmens duomenis kaip:  Jūsų pokalbių su mūsų specialistais įrašai, duomenys apie Jūsų atsiliepimus/ nusiskundimus mūsų ar mūsų partnerių teikiamomis paslaugomis, taip pat tvarkome duomenis apie Jūsų aktyvumą naudojantis konkrečiomis paslaugomis, pirkimų/užsakymų per mūsų svetainę duomenis, duomenis apie sudarytas sutartis, taip pat kitus pirmiau paminėtus Asmens duomenis (jei reikalinga).
- Buhalterinės apskaitos, audito, teisinių interesų apsaugai bei gynimui, taip pat pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomų organizacijos pareigų vykdymui tvarkome tokius duomenis, kaip Jūsų kontaktiniai duomenys, taip pat gimimo data, Jūsų pirkimų/užsakymų per Bendrovės svetainę istorija ir su tuo susiję duomenys, mokėjimo už įsigytas paslaugas duomenys (pvz.: banko per kurį apmokėta pavadinimas, mokėjimo būdas, mokėjimo registravimo ir patvirtinimo duomenys ir pan.), taip pat kitus pirmiau paminėtus Asmens duomenis (jei reikalinga).
- Mokėjimų už paslaugas administravimui tvarkome mokėjimo už įsigytas paslaugas duomenys (pvz.: banko per kurį apmokėta pavadinimas, mokėjimo būdas, mokėjimo registravimo ir patvirtinimo duomenys ir pan.), taip pat kitus pirmiau paminėtus Asmens duomenis (jei reikalinga).
- Tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. tikslu teikti paslaugų pasiūlymus, informuoti apie Bendrovės teikiamas paslaugas, akcijas, naujienas, lojalumo programas ir pan.. Taip pat tikslu teirautis Jūsų nuomonės apie teikiamas ar siūlomas prekes ar paslaugas, rinkos tyrimų ir statistinių duomenų rinkimo tikslais ir siekiant Bendrovės teisėto intereso gerinti paslaugų kokybę, gerinti paslaugų gavėjų patirtį, taip pat kurti naujus produktus ir paslaugas. Šiam tikslui tvarkome tokius Jūsų duomenis, kaip Kontaktiniai duomenys, taip pat gimimo data, Jūsų pirkimų/užsakymų per Bendrovės svetainę istorija ir su tuo susiję duomenys, informacija apie Jūsų pradėtus, bet neužbaigtus pirkimus ir su tuo susiję duomenys, mokėjimo už įsigytas paslaugas duomenys (pvz.: banko per kurį apmokėta pavadinimas, mokėjimo būdas, mokėjimo registravimo ir patvirtinimo duomenys ir pan.), IP adresas, informacija apie asmeninius Jūsų nustatymus svetainėje, informacija apie peržiūrėtus naujienlaiškius, taip pat kitus pirmiau paminėtus Asmens duomenis (jei reikalinga). Be kitų teisių, nurodytų šioje Privatumo politikoje, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į su Jumis sudarytų sutarčių, Jums teikiamų paslaugų pobūdį ir laikotarpį, Jūsų sutikimą/nesutikimą duomenis tvarkyti tiesioginės  rinkodaros tikslais, taip pat atsižvelgiant į teisėtus Bendrovės interesus, bei teisės aktų reikalavimus (pvz., reglamentuojančius apskaitos vedimą, archyvavimo reikalavimus ir pan.). 

Išskyrus tuos atvejus, jei taikytinų teisės aktų reikalavimai numatytų kitaip, jokie Jūsų duomenys nebus saugomi ilgiau nei 10 metų po paskutinio Jūsų užsakytos atitinkamos paslaugos Jums suteikimo ar teisinių santykių su Bendrove pasibaigimo. Telefoninių pokalbių su mūsų konsultantais įrašai saugomi 6 mėnesius.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS 

Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui jei tai yra privaloma pagal imperatyvias Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, arba jeigu tai būtina teikiant Bendrovės paslaugas ar teisėtų Bendrovės interesų užtikrinimui, ar panašiais svarbiais atvejais, arba jeigu yra gautas Jūsų sutikimas, Jūsų Asmens duomenys gali būti pateikti tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei būtų reikalinga perduoti Jūsų Asmens duomenis tretiesiems asmenims, Bendrovė visuomet sieks, kad tokie duomenys būtų perduodami mažiausia būtina apimtimi (tik tiek Asmens duomenų, kiek būtina) ir užtikrinant tinkamą jų tvarkymą. 

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Bendrovės grupės įmonės, taip pat, kiek tai susiję su paslaugų Jums teikimu ar kitais būtinais atvejais - Bendrovės partneriams. Tai yra reikalinga, be kita ko, tais atvejais, kai reikia identifikuoti per mūsų svetainę įsigytų prekių apmokėjimą.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tokiems tretiesiems asmenims, kaip Valstybės institucijos, ginčų nagrinėjimo institucijos, taip pat antstoliai, mokesčių administratorius, bankroto administratoriai, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas. Asmens duomenys šiems subjektams gali būti perduodami tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui - pagal privalomus jų nurodymus, taip pat tais atvejais, kai tai būtina Bendrovės pareigų vykdymui ar teisėtų interesų užtikrinimui/ gynimui ar pan.

Taip pat, Jūsų duomenys gali būti perduodami mokesčių, teisės konsultantams, kitiems profesionaliems Bendrovės patarėjams, auditoriams, taip pat įgaliotiems duomenų tvarkytojams, skolų išieškojimo įmonėms (pvz.: perleidžiant reikalavimo teises), kiek tai būtina Bendrovės pareigų vykdymui, interesų gynimui, ar kitais būtinais atvejais. Taip pat, tretiesiems asmenims, kiek tai susiję su Bendrovės reorganizavimu, verslo perleidimu. 

Jūsų duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenimis, kurie Bendrovei teikia atitinkamas paslaugas, pvz.: duomenų tvarkytojams, pašto, archyvavimo, duomenų saugojimo, „Debesų kompiuterijos“, duomenų centrų, prieglobos, svetainės administravimo ir susijusių paslaugų teikėjams,  elektroninių mokėjimų paslaugų teikėjams, UAB „Creditinfo Lietuva“ ryšio paslaugų teikėjams, IT infrastruktūros paslaugų teikėjams, naršymo internete ir tokios veiklos analizės paslaugų teikėjams ir pan. Kai yra gautas Jūsų sutikimas tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tiesioginės rinkodaros paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims.

Bendrovė asmens duomenų tvarkymui turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis – duomenų tvarkytojus, galinčius užtikrinti pakankamų techninių  ir organizacinių  priemonių taikymą, bei Teisės aktų reikalavimų laikymąsi, taigi Asmens duomenys gali būti perduoti ir šiuo atveju.

Visais duomenų perdavimo tretiesiems asmenims atvejais, Bendrovė sieks užtikrinti, kad duomenų gavėjai būtų prisiėmę konfidencialumo įsipareigojimus ir įsipareigojimus dėl tinkamo Asmens duomenų tvarkymo. Sieksime, kad teisiniai santykiai su trečiaisiais asmenimis - potencialiais Asmens duomenų gavėjais būtų aiškiai reglamentuoti sudarytose sutartyse, be kita ko, tokiose sutartyse tretiesiems asmenims prisiimant įsipareigojimus dėl konfidencialumo, apsaugos ir tinkamo Asmens duomenų tvarkymo.

DĖL ŠIOS PRIVATUMO IR DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS ATNAUJINIMŲ IR PAKEITIMŲ 

Mums gali prireikti atnaujinti šią Privatumo politiką todėl mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Privatumo politikos  versiją ir informaciją apie Privatumo politikos pakeitimus. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo internetinėje svetainėje momentu.  

TERITORIJA

Bendrovė vykdo veiklą ir dirba su partneriais ne tik Lietuvos teritorijoje, tačiau ir kitose pasaulio šalyse. 

Daugeliu atvejų, Asmens duomenys bus tvarkomi Europos Sąjungos/ Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau, plečiantis Bendrovės veikai ir paslaugų spektrui, tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų. Tai gali būti padaryta, kai toks Asmens duomenų perdavimas ir tvarkymas yra būtinas Jūsų įsigyjamų mūsų paslaugų teikimui, sutarties su Jumis sudarymui ir vykdymu, arba kai Jūs davėte sutikimą Asmens duomenų perdavimui už ES/EEE ribų, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Platesnę informaciją dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo už ES/EEE ribų galite gauti su mumis susisiekę šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

MB „Branduolys“, įmonės kodas: 303166941,  el. paštas: labas@vangogas.lt, telefonas: +370 630 90709, adresas: J. Savickio 4, Vilnius  LT-01108.